Information For Authors

คำแนะนำในการจัดเตรียมต้นฉบับสำหรับผู้เขียน

วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี

       วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี เปิดรับบทความวิชาการทางด้านสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา บรรณารักษศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยี และสาขาอื่น ๆ ซึ่งเป็นวิทยาการและองค์ความรู้ร่วมสมัย โดยบทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่เป็นผลงานวิจัย/วิชาการที่เคยได้รับการเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน หรือไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ของวารสารอื่น บทความทุกบทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสารฉบับนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่านต่อหนึ่งบทความ กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขต้นฉบับและการพิจารณาตีพิมพ์ตามลำดับก่อนหลัง

การพิจารณาคุณภาพของบทความ

วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี ได้มีการพิจารณาคุณภาพของบทความที่เข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ท่านต่อบทความ ซึ่งมีรูปแบบการกลั่นกรองบทความก่อนลงตีพิมพ์ (Peer reviews) ด้วยการใช้ Single-Blind Review ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่ในการพิจารณาบทความจะทราบชื่อผู้แต่ง/ผู้นิพนธ์ แต่ผู้แต่ง/ผู้นิพนธ์ จะไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่ในการพิจารณาบทความ (Single-Blind Peer Review)

 การเตรียมและการส่งต้นฉบับ

สามารถดาว์นโหลด แบบฟอร์มการเขียนบทความวิจัย-บทความวิชาการ และให้พิมพ์บทความลงบนหน้ากระดาษ ขนาด B5 (7.17”×10.12”) ระยะขอบ บน 1” ล่าง 0.75” ภายนอก 0.75” ภายใน 0.75” โดยใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ให้พิมพ์บทความลงบนกระดาษ A4 โดยใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK

 1. เรื่องภาษาไทย ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ตัวหนา ขนาด 18
 2. ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ตัวหนา ขนาด 18
 3. *ชื่อผู้วิจัยภาษาไทย (ไม่ต้องใส่ นาย/นางสาว ใส่เฉพาะยศ (ถ้ามี) ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 15
 4. *ชื่อผู้วิจัยภาษาอังกฤษ (ไม่ต้องใส่ นาย/นางสาว ใส่เฉพาะยศ (ถ้ามี) ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 15
 5. สังกัดของผู้วิจัย (ภาษาไทย) และ E-mail ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 12
 6. สังกัดของผู้วิจัย (ภาษาอังกฤษ) และ E-mail ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 12
 7. หัวข้อหลัก ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ตัวหนา ขนาด 14
 8. เนื้อเรื่อง ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14
 9. มีเนื้อหาบทความไม่เกิน 8-12 หน้า
 10. ภาพประกอบ ควรแนบไฟล์ภาพต้นฉบับพร้อมเขียนคำอธิบายภาพ และควรเขียนหมายเลขกำกับภาพ เพื่อความถูกต้องและง่ายต่อการจัดเรียงข้อมูล

สามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มการส่งบทความ  และส่งบทความผ่านระบบ www.jait.ssru.ac.th เท่านั้น (คู่มือการส่งบทความ)

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

โทรศัพท์ 02-1601155 หรือ 02-1601249  โทรสาร 02-1601248 email : jait@ssru.ac.th

 

การเขียนเอกสารอ้างอิง APA

 1. การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา ให้ใช้การอ้างอิงแบบนาม-ปี (name-year system) ไว้ข้างหน้าหรือข้างท้ายข้อความที่ต้องการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อความนั้น เช่น

                (ศิริลักษณ์ เกตุฉาย, 2556, หน้า 17)

                (ศิริลักษณ์ เกตุฉาย และกัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์, 2556, หน้า 8-9)

                (Wilson, 1998, p.15)

                (Wilson & Thomson, 1998, pp.15)

 1. บรรณานุกรม (Reference) เป็นการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนใช้อ้างอิงในเนื้อหานำมาจัดเรียงตามลำดับตัวอักษรแบบพจนานุกรม 
   
  • หนังสือ

                      ศิริพร ศรีเฉลียง. (2542). ห้องสมุดมหาวิทยาลัย. ปทุมธานี: สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์.

                      Yamane, T. (1976). Statistics: An introductory analysis (3rd ed.). New York: Harper & Row.

  • บทความ

                      ประภาส พาวินันท์. (2541). ทิศทางการบริการสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันราชภัฏ. วารสารห้องสมุด, 42(2), 37-45.

                      McCleskey, S. E. (2006). Staffing in academic art and architecture departmental libraries: Case studies.
                               Art Documentation, 25(1), 46-55.

  • เว็บไซต์

                     สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย. (2549). มาตรฐานห้องสมุด พ.ศ. 2549. สืบค้นจาก http://www.tla.or.th/
                              about_us/standard.htm

                    สุวัฒน์ ทาสุคนธ์. (2559). ความคิดของขงจื๊อเพื่อสังคมที่เป็นสุข. วารสารรามคำแหงฉบับมนุษยศาสตร์, 34(1),
                              65-88. สืบค้นจาก https://www.tci-thaijo.org/index.php/huru/article/view/64281/52741

                     Fister, B. (2010). Critical assets, a view from the administration building. Library Journal, 135(8),
                              1-9. Retrieved from http://search.proquest.com/docview/196884579?accountid=28710

 

 

Interested in submitting to this journal? We recommend that you review the About the Journal page for the journal's section policies, as well as the Author Guidelines. Authors need to register with the journal prior to submitting or, if already registered, can simply log in and begin the five-step process.