Submissions

Login or Register to make a submission.

Author Guidelines

การเตรียมและการส่งต้นฉบับ

วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี

     วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี เปิดรับบทความวิชาการทางด้านสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา บรรณารักษศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยี และสาขาอื่น ๆ ซึ่งเป็นวิทยาการและองค์ความรู้ร่วมสมัย โดยบทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่เป็นผลงานวิจัย/วิชาการที่เคยได้รับการเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน หรือไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ของวารสารอื่น บทความทุกบทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสารฉบับนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่านต่อหนึ่งบทความ กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขต้นฉบับและการพิจารณาตีพิมพ์ตามลำดับก่อนหลัง

การพิจารณาคุณภาพของบทความ

วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี ได้มีการพิจารณาคุณภาพของบทความที่เข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ท่านต่อบทความ ซึ่งมีรูปแบบการกลั่นกรองบทความก่อนลงตีพิมพ์ (Peer reviews) ด้วยการใช้ Single-Blind Review ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่ในการพิจารณาบทความจะทราบชื่อผู้แต่ง/ผู้นิพนธ์ แต่ผู้แต่ง/ผู้นิพนธ์ จะไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่ในการพิจารณาบทความ (Single-Blind Peer Review)

 การเขียนเอกสารอ้างอิง APA

 1. การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา ให้ใช้การอ้างอิงแบบนาม-ปี (name-year system) ไว้ข้างหน้าหรือข้างท้ายข้อความที่ต้องการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อความนั้น เช่น

                (ศิริลักษณ์ เกตุฉาย, 2556, หน้า 17)

                (ศิริลักษณ์ เกตุฉาย และกัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์, 2556, หน้า 8-9)

                (Wilson, 1998, p.15)

                (Wilson & Thomson, 1998, pp.15)

 1. บรรณานุกรม (Reference) เป็นการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนใช้อ้างอิงในเนื้อหานำมาจัดเรียงตามลำดับตัวอักษรแบบพจนานุกรม 
   
  • หนังสือ

                      ศิริพร ศรีเฉลียง. (2542). ห้องสมุดมหาวิทยาลัย. ปทุมธานี: สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์.

                      Yamane, T. (1976). Statistics: An introductory analysis (3rd ed.). New York: Harper & Row.

  • บทความ

                      ประภาส พาวินันท์. (2541). ทิศทางการบริการสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันราชภัฏ. วารสารห้องสมุด, 42(2), 37-45.

                      McCleskey, S. E. (2006). Staffing in academic art and architecture departmental libraries: Case studies.
                               Art Documentation, 25(1), 46-55.

  • เว็บไซต์

                     สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย. (2549). มาตรฐานห้องสมุด พ.ศ. 2549. สืบค้นจาก http://www.tla.or.th/
                              about_us/standard.htm

                     สุวัฒน์ ทาสุคนธ์. (2559). ความคิดของขงจื๊อเพื่อสังคมที่เป็นสุข. วารสารรามคำแหงฉบับมนุษยศาสตร์, 34(1),
                              65-88. สืบค้นจาก https://www.tci-thaijo.org/index.php/huru/article/view/64281/52741

                     Fister, B. (2010). Critical assets, a view from the administration building. Library Journal, 135(8),
                              1-9. Retrieved from http://search.proquest.com/docview/196884579?accountid=28710

การเตรียมและการส่งต้นฉบับ

สามารถดาว์นโหลด แบบฟอร์มการเขียนบทความวิจัย-บทความวิชาการ และให้พิมพ์บทความลงบนหน้ากระดาษ ขนาด B5 (7.17”×10.12”) ระยะขอบ บน 1” ล่าง 0.75” ภายนอก 0.75” ภายใน 0.75” โดยใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ให้พิมพ์บทความลงบนกระดาษ A4 โดยใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK

 1. ชื่อเรื่องภาษาไทย ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ตัวหนา ขนาด 18
 2. ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ตัวหนา ขนาด 18
 3. *ชื่อผู้วิจัย (ไม่ต้องใส่ นาย/นางสาว ใส่เฉพาะยศ (ถ้ามี) ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 15
 4. *ชื่อผู้วิจัยภาษาอังกฤษ (ไม่ต้องใส่ นาย/นางสาว ใส่เฉพาะยศ (ถ้ามี) ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 15
 5. สังกัดของผู้วิจัยและE-mail ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 12
 6. สังกัดของผู้วิจัย (ภาษาอังกฤษ) และ E-mail ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 12
 7. หัวข้อหลัก ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ตัวหนา ขนาด 14
 8. เนื้อเรื่อง ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14
 9. มีเนื้อหาบทความไม่เกิน 8-12 หน้า
 10. ภาพประกอบ ควรแนบไฟล์ภาพต้นฉบับพร้อมเขียนคำอธิบายภาพ และควรเขียนหมายเลขกำกับภาพ เพื่อความถูกต้องและง่ายต่อการจัดเรียงข้อมูล

สามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มการส่งบทความ  และส่งบทความผ่านระบบ www.jait.ssru.ac.th (คู่มือการส่งบทความ)

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

โทรศัพท์ 02-1601155 หรือ 02-1601249  โทรสาร 02-1601248 email : jait@ssru.ac.th

Privacy Statement

มาตรฐานทางจริยธรรมของวารสาร

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เขียน

 1. บทความที่ส่งมาเพื่อรับการพิจารณาออกเผยแพร่ต้องไม่เป็นบทความที่เคยได้รับการเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน ไม่เป็นบทความที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น หรือไม่เป็นบทความที่มีเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดเหมือนบทความอื่น
 2. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล รูปภาพ แผนภูมิ และตาราง ที่ผู้เขียนนำมาใช้อ้างอิงในการเขียนบทความ ไม่ลอกเลียนข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่มีการอ้างอิง หากมีการตรวจพบผู้เขียนต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว กรณีที่มีการร้องเรียนหรือฟ้องร้องเกิดขึ้น
 3. ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อปฏิบัติต่าง ๆ ของวารสารเพื่อความถูกต้อง หากไม่ดำเนินการ วารสารขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่บทความ

หน้าที่และความรับผิดชอบของบรรณาธิการ

 1. ดำเนินการให้วารสารเป็นไปตามมาตรฐานวารสารในระดับสากล มีเนื้อหาถูกต้อง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวารสาร
 2. ดำเนินการให้บทความมีคุณภาพ ทั้งผู้เขียนและผู้ประเมินแบบปกปิดชื่อ เพื่อไม่เกิดผลกระทบในทางลบ
 3. กำหนดให้นักวิจัยดำเนินการตามหลักการสำคัญของจริยธรรมการวิจัยในคน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางซึ่งต้องได้รับการรับรองการทำวิจัยในคนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4. ดำเนินการตามประกาศศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เรื่องการประเมินด้านจริยธรรม/จรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI และการอ้างอิงรูปแบบ APA